Mitrajaya Shareholder RM100 Eye Treatment Voucher

Mitrajaya Holding 10

Mitrajaya 2011 年开始。。 价格就一直在 0.48 - 0.7 之间一直徘徊 。 最近都没有什么好消息。。
但是我收到了 Mitrajaya 免费给我的 RM100 Eye Treatment Voucher


Mitrajaya Holding 01Mitrajaya Holding 02Mitrajaya Holding 03Mitrajaya Holding 04Mitrajaya Holding 05Mitrajaya Holding 06Mitrajaya Holding 07Mitrajaya Holding 08Mitrajaya Holding 09Mitrajaya Holding 10Mitrajaya Holding 11

股票专区
评论